Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ,,GABINET DIETETYCZNY ANNA ORZEŁ”

z dnia 3 listopada 2017 r.

 

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady zakupu programu dietetycznego ze sklepu internetowego prowadzonego przez Gabinet Dietetyczny Anna Orzeł z siedzibą przy
  ul. Żwirki i Wigury 1 w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP6452455771, REGON243013603,tel.795 042 431, adres e-mail: info@dietetyk-tg.pl, numer rachunku bankowego 84 1050 1386 1000 0092 4954 8935 dostępnego pod domeną internetową: dietetyk-tg.pl- zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:
Lp. Wyrażenie Znaczenie
1. Sklep sklep internetowy, o którym mowa w pkt 1
2. Sprzedający Gabinet Dietetyczny Anna Orzeł
3. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie w Sklepie, posiadająca konto poczty elektronicznej.
4. Przedsiębiorca przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
5. Dzień roboczy każdy dzień tygodnia poza sobotą i dniem ustawowo wolnym od pracy.

 

II Składanie zamówień i zawarcie umowy

 1. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem złożenia ważnego zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia polega na wyborze produktu spośród dostępnych w ofercie Sklepu oraz podanie danych Klienta zgodnie z formularzem wyświetlanym podczas składania zamówienia.
 3. Wszystkie informacje dostarczone przez klienta są objęte tajemnicą zawodową.
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych informacji dotyczących jego aktualnego stanu zdrowia.
 5. Każdy program żywieniowy zawiera:

– indywidualny jadłospis 10- dniowy, powtarzany 3- krotnie,

– opis sposobu przyrządzania potraw, które tego wymagają,

– gramaturę każdego produktu w przeliczeniu na miary domowe, jeśli tylko jest to możliwe,

– listę codziennych zadań tzw. ,,wyzwań”

-2 wizyty kontrolne w formie telefonicznej lub online przez Skype’a

– matetriały dodatkowe z przepisami na „fit słodkości”.

 1. W ciągu miesiąca przewidywane są 2 wizyty kontrolne. Realizowane są one telefonicznie lub on- line poprzez Skype’a.
 2. Wypełnienie formularza żywieniowo- zdrowotnego możliwe jest po dokonaniu zapłaty za dietę.
 3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość – potwierdzenie zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z zastrzeżeniem pkt 11.
 4. Jeżeli potwierdzenie zamówienia zawiera zmiany w stosunku do złożonego przez Klienta zamówienia, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta. Jeżeli Klient zgadza się na zawarcie umowy na zmienionych warunkach, powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od otrzymania potwierdzenia zamówienia zawierającego zmiany, wysłać do Sprzedającego zwrotną wiadomość za pomocą poczty elektronicznej, w której potwierdzi, iż zgadza się na zawarcie umowy na zmienionych warunkach. Umowa sprzedaży zostaje wówczas zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta nowego potwierdzenia zamówienia, odpowiadającego zmienionym warunkom zamówienia.
 5. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych Klienta. W przypadku podejrzenia podania przez Klienta danych nieprawdziwych Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszystkie przekazane przez Gabinet Dietetyczny Anna Orzeł materiały są chronione prawami autorskimi i wszelkie ich rozpowszechnianie, kopiowanie oraz udostępnianie jest zabronione.
 7. Gabinet Dietetyczny Anna Orzeł zastrzega sobie prawo do odmowy przygotowania diety dla pacjenta po przeanalizowaniu jego stanu zdrowotnego.
 8. Produkt on- line jest kierowany przede wszystkim do osób zdrowych. W przypadku pacjentów z poważnymi jednostkami chorobowymi zachęcamy do wizyt stacjonarnych w gabinecie.

III Płatność i realizacja zamówienia

 1. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy.
 2. Wpłaty za zamówione produkty przyjmowane są na rachunek bankowy:
   84 1050 1386 1000 0092 4954 8935
 3. Płatności online realizowane metodą przelewu bankowego.
 4. Zapłata przelewem powinna być dokonana w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Niedokonanie zapłaty w powyższym terminie uważa się za odstąpienie od umowy przez Klienta.
 5. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto – zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów transportu przedmiotu zamówienia.
 6. Wysyłka przedmiotu zamówienia następuje według wyboru Klienta: mailowo lub za pomocą Poczty Polskiej, albo kurierem. Płatność gotówką jest dostępna tylko przy wyborze przesyłki kurierskiej pobraniowej.
 7. Jeżeli w opisie produktu lub promocji nie zaznaczono inaczej, koszty przesyłki ponosi Klient. Koszty przesyłki udostępnione są na stronie internetowej Sklepu.
 8. Wysyłka drogą pocztową i dostawa zamówienia ma miejsce wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku klientów mieszkających poza granicami kraju realizacja zamówienia następuje wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Dietę wraz z indywidualnymi zaleceniami Klient otrzymuje drogą mailową w terminie 2-4 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym lub w tradycyjny sposób przesyłką pocztową w terminie od 5- 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym. W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Sprzedającego termin ten może ulec wydłużeniu. Sprzedający zawiadomi Kupującego za pomocą poczty elektronicznej o niemożności zrealizowania zamówienia w powyższym terminie i o przewidywanym terminie jego realizacji.
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie środków na rachunek bankowy Sklepu

27.Przed zrealizowaniem zamówienia Klient ma możliwość zrezygnowania z niego:
a)Indywidualnie wysyłając stosowny list elektroniczny (e-mail).
Zgodnie z  ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może od zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w ciągu 14 dni od daty wydania rzeczy jemu albo wskazanej przez niego osobie trzeciej, na zasadach przewidzianych w tejże ustawie.

28.Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

IV Reklamacje i odstąpienie od umowy

29.Gabinet Dietetyczny Anna Orzeł nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania planu żywieniowego niezgodnego ze wskazówkami przekazanymi przez Gabinet.

30.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
 2. a) pisemnie na adres: Gabinet Dietetyczny Anna Orzeł ul. Żwirki i Wigury 1 w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry

b)w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na: info@dietetyk-tg.pl

32.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

V Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b)Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c)Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

VI Prawo odstąpienia od umowy
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

35.Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa) weszła w posiadanie rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

a)pisemnie na adres: Gabinet Dietetyczny Anna Orzeł ul. Żwirki i Wigury 1 w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry,

b)w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na: info@dietetyk-tg.pl.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

37.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

VII Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do wykonania umowy. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, a gdy Klient wyrazi na to zgodę – również w celu informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedającego.
 2. Klient ma wgląd do swoich danych, może je aktualizować, uzupełniać lub usuwać.
 3. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. O zamierzonej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi Klientów za pomocą poczty elektronicznej lub w inny odpowiedni sposób co najmniej na 2 tygodnie przed wprowadzeniem zmian.
 2. Klienta i Sprzedającego wiąże treść Regulaminu obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz innych właściwych aktów prawnych.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU:

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni, poza przypadkami określonymi w p.36 niniejszego Regulaminu bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa) weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować:

a)pisemnie: Gabinet Dietetyczny Anna Orzeł z siedzibą przy
ul. Żwirki i Wigury 1 w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry,

b)formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na: info@dietetyk-tg.pl.

O swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Gabinet Dietetyczny Anna Orzeł z siedzibą przy
Żwirki i Wigury 1 w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry

Ja, niżej podpisany/niżej podpisana* niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………… .

 

Data zawarcia umowy: ……………………………

 

Imię i nazwisko Klienta: …………………………………………

 

Adres Klienta: ………………………………………………

 

[podpis Klienta] [miejscowość i data]

 

Uwagi:

*niepotrzebne skreślić